Privaatsustingimused

Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi „privaatsuspoliitika“) kohalduvad teabele, mille oleme kogunud või saanud teilt veebilehe Fitadventure.eu (edaspidi „veebileht”) külastamise kaudu või muul viisil seoses veebilehel pakutavate teenuste osutamisega (edaspidi „teenused”).

Privaatsuspoliitika teavitab teid alljärgnevast:
 • millist isiklikku teavet veebilehel kogutakse, miks ja kuidas seda kasutatakse ning kellega seda jagatakse;
 • millised võimalused teil seoses teie isikuandmete kasutamisega on;
 • kuidas kogutud andmeid säilitatakse ja kaitstakse;
 • kuidas saate taotleda oma isikuandmetele ligipääsu, nende parandamist, kustutamist, edastamist ja töötlemise piiramist;
 • kuidas on teil võimalik võtta ühendust FitAdventure’i ja andmekaitseasutusega seoses privaatsusalaste küsimustega.

Veebilehe kasutamise ja/või teenuste ostmisega nõustute privaatsuspoliitikas väljatoodud tingimuste ja praktikaga. Lisaks sellele kohaldatakse privaatsuspoliitikat veebilehe külastamise ning vaidluste puhul seoses eraelu puutumatusega, mis võivad tekkida veebilehe või teenuste kasutamisega.

Privaatsuspoliitikat kohaldatakse ainult teabele, mis on saadud veebilehe kaudu või otse isikult.


1. Kes teie isikuandmeid töötleb?

Juriidiline isik, kes tegutseb veebilehe haldajana, teenuste pakkujana ja teie isikuandmete vastutava töötlejana, on Eesti Vabariigis registreeritud äriühing FitAdventure OÜ, mille registrikood on 12281056, registreeritud aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Orissaare alevik, Pärna tn 15, 94601, kontakttelefon 50 83 969 ja e-posti aadress coaches@fitadventure.eu.

2. Miks me teie isikuandmeid töötleme, kuidas me neid kasutame ja millisel õiguslikul alusel me seda teeme?

2.1. Teatud teabe, nagu näiteks nime ja e-posti aadressi kogumine, on vajalik veebisüsteemi kasutamiseks ja teenuste tarbimiseks, veebilehe ja teenuste kohandamiseks teie kasutamise põhjal, teie taotlustele vastamiseks ja teiega suhtlemiseks. Teil on võimalik külastada veebilehte anonüümselt ja otsustada mitte anda meile teavet, kuid sellisel juhul ei ole teil võimalik täiel määral veebilehte ega sellel pakutavaid funktsioone ja teenuseid kasutada.

2.2. Püüame veebilehte ja teenuseid järjepidevalt arendada, tuginedes meie klientidelt ja kasutajatelt saadud tagasisidele. Isikuandmeid, mida me teie e-kirjadest, kliendiküsitlustest, tagasisidevormidest või muudest allikatest saame, kasutatakse veebilehe ja teenuste täiustamiseks, teie külastamise isikupärastamiseks ja klienditeeninduse parandamiseks.

2.3. Programmi raames saadame teile praktilise sisuga e-kirju, mis on osa tellitud teenusest. Lisaks sellele võime saata teile e-kirju, mis sisaldavad eripakkumisi ja teavet uute programmide või teenuste kohta, kui olete andnud meile selleks oma nõusoleku. Ühtlasi võime saata teile pakkumisi meie koostööpartneritelt, kui me usume, et need võiksid teile huvi pakkuda. Kui te ei soovi selliseid kirju saada on teil alati võimalus neist loobuda, muutes kirjade saamise seadeid igas e-kirjas sisalduva veebilingi kaudu.

2.4. Lisaks sellele kogutakse, säilitatakse ja kasutatakse statistilistel ning turunduslikel eesmärkidel isikustamata teavet veebilehe külastajate või kasutajate ning nende kasutusharjumuste kohta. Samuti jälgime üldjoontes kasutajate käitumist ja harjumusi eesmärgiga täiustada veebilehe ja teenuste kasutajasõbralikkust.

2.5. FitAdventure tugineb isikuandmete töötlemisel järgmistele õiguslikele alustele:
 • töötlemine on vajalik teenuste osutamiseks ja veebilehe kasutamise võimaldamiseks;
 • konto loomisel nõustute terviseandmete töötlemisega teenuste osutamise eesmärgil;
 • teie nõusolek kontaktandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil.

3. Milliseid isikuandmeid me töötleme ja kuidas me seda teeme?

3.1. Oma konto loomisega annate teenusepakkujale nõusoleku oma isikuandmete, sh terviseandmete töötlemiseks käesolevates tingimustes sätestatud eesmärkidel ning korras.

3.2. Meil on võimalik koguda ainult neid andmeid (ja ühtlasi on meil ka ligipääs ainult nendele andmetele), mida te vabatahtlikult meile veebilehe kasutajaks registreerimisel, e-posti teel või muu kontakteerumise kaudu andnud olete. Enamiku andmeid saame me teilt siis, kui loote endale konto, täidate kliendiküsitlusi või tagasisidevorme või võtate meiega e-posti teel ühendust. Seejuures kogume ja salvestame kõik andmed, mida te veebilehte külastades sisestanud olete ja/või mõnel muul viisil meile annate. Andmed, mida me teilt saada võime, on alljärgnevad:
 • teie nimi, sünniaeg, e-posti aadress ja asukohariik;
 • põhiteave teie treeningharjumuste, eelistuste, füüsiliste omaduste ja spordivõimekuse kohta;
 • teave mistahes arvustustest, tagasisidest, vastustest kliendiküsitlustele ja meile saadetud e-kirjadest.

3.3 Samuti salvestame ja säilitame teie konto ning veebilehe ja teenuste kasutamisega seotud andmeid, nagu näiteks teie soetatud ja/või lõpetatud treeningprogrammide ajalugu ning muud veebilehe kaudu tarbitud teenused.

4. Kuidas on lood küpsistega?

4.1 Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui te treeningsüsteemi külastate. See võimaldab süsteemil teatud ajavahemikuks meelde jätta teie toimingud ja eelistused, et te ei peaks tegema üleliigseid liigutusi. Veebileht kasutab järgnevaid küpsiseid:

 • Küpsis nimetusega „acnt_val“ salvestab turvaliselt teie konto kasutajaandmed, et muuta sisselogimise protsess mugavaks ja kiireks (tehniline küpsis, kustutatakse 30 päeva möödudes).
 • Küpsis nimetusega „pup_seen“ salvestab teavet selle kohta, kas te nägite hüpikaknas ilmunud teavitust – nii välditakse info korduvat esitamist (tehniline küpsis, kustutatakse 24 tunni möödudes).
 • Makselahenduse koostööpartneri Stripe küpsised, mille kohta saad täpsemalt lugeda nende veebilehelt. (https://stripe.com/cookies-policy/legal).


 • 4.2. Küpsiste lubamine või nende keelamine on teie kontrolli all. Küpsiseid on võimalik enda seadmest kustutada ning nende kasutamist on võimalik piirata veebilehitseja seadetes. Samuti saate küpsiste kasutamisest loobuda kui muudate interneti seadistusi enda veebilehitsejas. Juhime tähelepanu, et küpsiste keelamisel ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid täielikult toimida.

  5. Millal ja miks me teie isikuandmeid jagame või kolmandatele isikutele edastame?

  5.1. Me austame oma klientide privaatsust ning hoiame nende andmeid turvaliselt ja kaitstult. Küll aga võime me teie teavet jagada alljärgnevatel juhtudel:
  5.1.1. Alltöövõtjad volitatud töötlejatena: harvadel juhtudel kaasame töösse ka teisi ettevõtteid või üksikisikuid, kes viivad meie nimel läbi (või aitavad meie nimel läbi viia) teatud funktsioone. Näited sellistest olukordadest hõlmavad andmete analüüsimist, turundusabi või -teenuste pakkumist, IT-teenuseid ja/või klienditeeninduse osutamist. Seda tehes võime jagada teie teavet teiste äripartneritega eesmärgiga pakkuda teile oma tooteid ja/või teenuseid. Kolmandatele isikutele võimaldatakse teie andmetele piiratud ligipääs ainult sellises ulatuses, mis on vajalik nende toodete tarnimiseks ja teenuste osutamiseks ning mitte mingil juhul muudel eesmärkidel. Lisaks sellele nõuame me alati kolmandatelt osapooltelt meie privaatsuspoliitika järgimist või tegutsemist sarnaste eeskirjade alusel.

  5.1.2. Omaniku muutus: ebatõenäolisel juhul võime osta või müüa/loovutada/võõrandada ettevõtte koos selle veebilehe, toodete, teenuste ja muude varadega (sealhulgas ettevõtte osakutega) teisele isikule. Sellisel juhul võivad taolise tehingu käigus olla müüdava ja/või võõrandatava vara hulgas ka teie isikuandmed.

  5.1.3 Seadusest tulenev nõue: me võime avalikustada teie andmed juhul, kui seda nõuab kohtuotsus või mistahes muu seaduslik või regulatiivne nõue või kui meil on alust arvata, et selline tegevus on vajalik selleks, et: a) täita õigusaktidest tulenevaid ja õiguskaitseorganite mõistlikke taotlusi; b) rakendada meie kasutustingimusi või kaitsta meie veebilehe ja teenuste turvalisust, kvaliteeti või terviklikkust; ja/või c) rakendada või kaitsta meie ettevõtte, veebilehte, meie kasutajate, klientide ja/või teiste isikute õigusi, vara või isiklikku ohutust. See hõlmab teabevahetust teiste ettevõtete ja organisatsioonidega pettuste vältimiseks ja krediidiriskide vähendamiseks.

  5.1.4 Teie nõusolek: muudel juhtudel saadetakse teile teade, kui tekib vajadus teie isikuandmete avalikustamiseks või edastamiseks kolmandatele isikutele. Sellisel juhul on teil võimalus anda oma nõusolek või keelduda oma teabe või selle osa jagamisest.

  5.1.5. Mitteisikuline teave: veebilehe külastajate või meie teenuste kasutajate mitteisikulisi andmeid võib edastada kolmandatele isikutele statistilistel, turundus-, reklaamialastel või muudel eesmärkidel. Sellist teavet ei loeta Euroopa Liidu andmekaitseseaduse alusel isikuandmeteks.

  6. Kuidas me kaitseme teie isikuandmeid?

  6.1. Me rakendame teie teabe kaitsmiseks ettevaatusabinõusid ning täidame hoolikalt kõiki kohaldatavatest andmekaitsealastest eeskirjadest tulenevaid kohustusi. Teave, mille olete edastanud meile veebilehe kaudu, on kaitstud nii võrgus kui ka võrguühenduseta. Veebileht on kaitstud SSL-i sertifikaadiga. Selleks, et vältida isikuandmetele volitamata ligipääsu, nende volitamata avalikustamist või kustutamist, oleme võtnud kasutusele tehnilised ja korralduslikud kaitsemeetmed, et hoida teie isikuandmeid turvalisena.

  6.2. Ligipääs isikustatud andmetele antakse ainult FitAdventure’i personalile, kes vajab vastavat teavet teatud tööülesannete täitmiseks (nt arveldamine või klienditeenindus). Arvuteid ja servereid, mis isikustatud andmeid sisaldavad, hoitakse Euroopa Liidus turvalises keskkonnas. Andmeid ei edastata kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.

  6.3. Juhul, kui meie kontrolli all oleva teabe turvalisus või terviklikkus satub turvanõuete rikkumise tagajärjel ohtu, võtame olukorra uurimiseks ja lahendamiseks kasutusele kehtivate seaduste ja eeskirjade kohased meetmed. Vajaduse korral teavitame me isikuid, kelle andmed võisid ohtu sattuda.

  7. Kuidas on lood reklaamide ja linkidega teistele veebilehtedele?

  Veebileht võib sisaldada kolmanda osapoole reklaami või linke teistele veebisaitidele. Me ei kontrolli kolmandate osapoolte tegevust veebilehel ega vastuta selle eest. Lingitud veebilehtedel on oma enda eraldiseisvad privaatsuseeskirjad ning seejuures võivad neil olla ka erinevad tingimused küpsiste kasutamise ja isikuandmete jagamise osas. Soovitame kasutajatel viia end kurssi ka teiste veebilehtede privaatsusavaldustega seoses isikustatud andmete kogumisega.

  8. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

  Me säilitame teie isikuandmeid 10 aastat alates viimasest teenuse kasutamisest. Me säilitame teie e-posti aadressi otseturunduse eesmärgil seni, kuni olete meile öelnud, et ei soovi enam otseturundusalaseid kirju saada või kuni olete oma konto koos isikuandmetega kustutanud.

  9. Millised õigused ja valikud teil oma teabe osas on?

  9.1 Teil on alati võimalik keelduda endaga seotud teabe edastamisest, kuid kuna isikuandmed on teenuste osutamise seisukohalt paratamatult vajalikud, ei saa me teile teenuseid pakkuda enne, kui olete nõustunud teenuste kasutustingimustega, sh privaatsuspoliitikaga ja terviseandmete töötlemisega teenuse osutamise eesmärgil.

  9.2. Teil on võimalik mitte saata meile täpseid andmeid ja tagasisidet oma treeningute ning nende intensiivsuse kohta, kuid sel juhul ei saa me võimaldada teile treeningute osas parimat individuaalset lähenemist, mis on meie teenuste juures peamine.

  9.3. Teil on võimalik peatada otseturunduslikul eesmärgil e-kirjade saamine, järgides tellimuse tühistamiseks taolises kirjas sisalduvaid juhiseid. Me teeme kõik endast oleneva, et töödelda kõiki tellimuse tühistamise taotlusi võimalikult kiiresti.

  10. Kuidas saate taotleda oma isikuandmetele ligipääsu, nende parandamist, kustutamist, edastamist või töötlemise piiramist?

  Selleks, et kontrollida oma isikuandmete õigsust ning taotleda nende parandamist, kustutamist, edastamist või töötlemise piiramist või koopiat nendest, võtke meiega ühendust e-posti aadressil coaches@fitadventure.eu.

  Teil on võimalik uuendada või parandada endaga seotud isikuandmeid igal ajal, logides sisse oma kontole. Samuti võite taotleda teavet teiega seotud kogutavate ja töödeldavate isikuandmete, töötlemise eesmärgi ning kolmandate isikute kohta, kellele teiega seotud isikuandmeid on edastatud või plaanitakse edastada.

  11. Kuidas on teil võimalik võtta ühendust FitAdventure’i ja andmekaitseasutusega seoses privaatsusalaste küsimustega?

  Kui kahtlustate, et seoses veebilehe ja teenustega on aset leidnud andmekaitsealaste eeskirjade rikkumine, võtke meiega ühendust e-posti aadressil coaches@fitadventure.eu. Kui te ei ole rahul oma kaebuse lahendamisviisiga, on teil õigus esitada kaebus oma riigi andmekaitseasutusele. Samuti võite pöörduda ka pädeva kohtu poole. Eesti Andmekaitse Inspektsiooniga saate võtta ühendust tavaposti teel aadressil Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, e-posti aadressil info@aki.ee ja telefoni teel +372 5620 2341.

  12. Kuidas on privaatsuspoliitikat muudetud?

  Me seisame oma lubaduste eest mitte kunagi muuta oma poliitikat ja tavasid olulisel määral, mis muudaks varasemalt kogutud isikuandmed vähem kaitstuks, ilma mõjutatud klientide nõusolekuta. Me võime oma privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada, avaldades veebilehel uue versiooni. Selleks, et uuendatud versioonidega kursis olla ja veenduda, et sisseviidud muudatused teile sobivad, tuleks võimalikke uuendusi veebilehelt aeg-ajalt kontrollimas käia. Veebilehe või teenuste jätkuv kasutamine pärast privaatsuspoliitikas tehtud muudatuste tegemist tähendab muudatustega nõustumist.


  Privaatsuseeskirja praegune versioon kehtib alates 25. maist 2018.
  Viimati muudetud 21. septembril 2020.